بر اساس نرخ دلار در ایران (حدود 19000 تومان)، قیمت نیروی کار برای اولین بار به زیر ۲ دلار در روز رسید.