زرآبادی،درحالی ادعا می‌کند که فیش حقوقی خود را منتشر کرده که دریافتی وی چیز دیگری را نشان می‌دهد/ای کاش در این شفافیت هم شفافیت داشتید!