محمدحسین عطایی با اشاره به رفع تداخل ارضی در استان قزوین اظهار کرد: یکی از برنامه‌های اصلی در استان قزوین رفع تداخل اراضی است.