با تلاش سازمان میراث فرهنگی استان قزوین و تشکلهای غیردولتی دوستدار میراث فرهنگی و محیط زیست استان قزوین محله بلاغی به عنوان بافت تاریخی واجد ارزش حفظ شد